coaching


De leervragen en het leertraject

Tijdens de eerste bijeenkomst van het coachingstraject worden de leervragen concreet vastgesteld en opgenomen in een leertraject.

In het coachingstraject wordt vooral aandacht besteed aan:

· Het persoonlijk functioneren als leidinggevende in verschillende praktijksituaties en het daarbij gehanteerde concept over ‘leidinggeven’.


· De ontwikkeling van het leidinggevende vermogen in de school, waaronder de groei van het managementteam als professionele eenheid. Vanuit dit perspectief wordt o.a. aandacht besteed aan het leren van en met elkaar, het gebruik maken van elkaars kwaliteiten en het ontwikkelen
van individueel en groepsgericht leiderschap.

·

Het bewustwordings- en groeiproces rondom de volgende vragen: 'Wat voor een leider ben ik? Wat voor een leider wil ik worden?'

Zicht krijgen op de benodigde competenties als leidinggevende.

· Zicht krijgen op eigen kwaliteiten, vervormingen, allergieën en uitdagingen.

· Het werken met kernkwaliteiten als sturingsinstrument van leidinggevenden.

· Het analyseren en reflecteren op concrete (probleem)situaties die zich voordoen in de school.

Het vergroten van zelfkennis en het zelfsturende vermogen als leidinggevende.

· Het op een inspirerende wijze leiding geven aan veranderingsprocessen in een lerende schoolorganisatie.

Leidinggeven aan de (verdere) ontwikkeling van visie, missie en het onderwijskundige concept van de school.

· Het uitzetten en uitvoeren van een door het team gedragen koers om de visie te realiseren.

· Het ontwikkelen van een professionele cultuur, waaronder het gebruik maken van concrete mogelijkheden om in de school meer van en met elkaar te leren om de uitgezette koers In concreet handelen te kunnen omzetten.

 

© BTC 2007